Kúzelná škôlka,
na Markovičovej 44 v Trnave.

Predstavujeme Vám prvú, umelecko-jazykovú, Súkromnú materskú školu “Kúzelnú škôlku” na Slovensku, pre deti od 2 do 6 rokov, ktorá je pokračovaním súkromných detských jasličiek Tulipán v Trnave. SMŠ “Kúzelná škôlka” je zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR.

Kúzelná škôlka poskytuje dieťaťu a jeho rodine podnetné a čarokrásne prostredie. Okrem edukácie je pocit bezpečia a dôvera v pedagóga pre nás to najdôležitejšie. Tu oslavuje dieťa svoju jedinečnosť každý deň.

Inovatívna koncepcia vyučovania

Výchovno-vzdelávací program podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, avšak z obsahového, didaktického a odborno-metodického hľadiska ho koncipujeme hlavne podľa našich požiadaviek, pretože sa flexibilne prispôsobujeme záujmu a aktivite dieťaťa a posúvame hranice na medzinárodnú úroveň.

Tím pedagógov, ktorí sa vyškolili aj v oblastiach aplikácie princípov a metód alternatívnych vzdelávacích systémov: praktické využitie dotykových tabletov pre vzdelávanie detí s PAS a SVP; vyňatie toho najkvalitnejšieho z humanistickej, montesorri a waldorfskej pedagogiky; integrované tematické vyučovanie; zážitkové učenie; projektové vyučovanie a intuitívna pedagogika.

Trojmesačné projekty, ktoré sa viažu na hlavné celky ako ‚‚Príroda“ , ‚‚Ja som“, ‚‚Ľudia“, ‚‚Kultúra“. Počas troch mesiacov hlavná výtvarná umelkyňa spolu s deťmi postupne mení miestnosť na rozprávkovú prírodu, planetárium, ľudské telo a pod.. Dieťa sa prirodzeným spôsobom edukuje, práca ho zaujíma a teší sa z nej.

Výber obsahových celkov alebo tém či podtém, ktorých spracovanie je zároveň prepojené s úzkou spoluprácou s organizáciami ISEC, Strom Života, Ekoenergia a ďalšie. Zároveň využívame všetky dostupné možnosti prepojenia s obsahom, ako exkurzie, výstavy, výlety, divadelné predstavenia, ktoré sú dopredu naplánované.

Pracovná doba a zloženie tried

Celodenná, poldenná aj nepravidelná starostlivosť v čase už od 6:00 (7:00) do 17:00 hod.

Rozdelenie detí na malé a vekovo primerané triedy so samostatným programom s adekvátnou výukou, avšak čo sa týka hlavného projektu, deti spolupracujú na trojmesačnom projekte spoločne.

Ak dieťa prichádza k nám neskoršie, máme tím asistentov, ktorí zabezpečia, aby dieťa dostalo potrebnú znalosť a aby sa mohlo čím skôr pridať ku skupine.

Interiérové a materiálne vybavenie

Očarujúce priestory, plné svetla a farieb, ktoré sme navrhli na mieru detskej predstavivosti, v ktorých deti nájdu napríklad veľkú kriedovú stenu a mnohé interaktívne hry na dosah, ktoré vytvárajú fantazijné miesto na hranie a učenie.

Pripravujeme interaktívnu TV, kde si môžete po príchode do škôlky pozrieť konkrétne poznámky, fotky, videá a oznamy o svojom dieťati a škôlke. Zaznamenáva ju asistent učiteľa počas celého dňa. Pedagógovia sú samozrejme k dispozícii na individuálnu komunikáciu s rodičmi dieťaťa. Materská škôlka chce úzko spolupracovať s rodičmi, aby sme dosiahli prepojenie domáceho prostredia s prostredím školským.

Čo papáme ?

Ponúkame vlastnú kuchyňu a vyvážené zdravé stravovanie.

Pri príprave jedál používame len kvalitné suroviny, slovenské mliečne výrobky, syry s vysokým obsahom sušiny, produkované len zo živočíšnych tukov. Namiesto tavených syrov používame lúčinu, mäso máme vždy čerstvé, vysokej kvality (len falošná sviečková, roštenná, panenka, karé), kuriatka z Farmy Lúčny dvor. Ak musíme použiť mrazenú kukuricu, špenát či podobne, ide o najkvalitnejšie dostupne (Bonduel).

Čo sa týka stravy, sme maximálne prispôsobiví. Ponúkame kompletné víkendové programy so špecialistami na stravu pre detičky a mamičky, kde pomôžeme vytvoriť podľa zdravotného stavu dieťaťa, správne stravovacie návyky. Deti sa stravujú až 5krát denne, kde zahŕňame celodennú konzumáciu ovocia a zeleniny a pitný režim.

Dostáva sa nám zo všetkého

Záujmové krúžky

Záujmové krúžky, ktoré sú súčasťou programu našej škôlky a sú zahrnuté v cene školného (2x týždenne angličtina, 1x týždenne vedecký krúžok, 2x týždenne tanečná a 1x týždenne krúžok s umeleckým rezbárom Ujom Ivanom)

Zdravie detí

Služby logopéda, návšteva stomatologického zariadenia, spolupráca so spoločnosťou Curraprox a študentami zubného lekárstva pri výučbe detí ohľadom zubnej hygieny, konzultácie ohľadom služieb detského psychológa. Pravidelné správy budeme rodičom podávať každý mesiac.

Prenájom priestorov

Možnosť prenajať si naše priestory v neskorších popoludňajších a večerných hodinách, počas víkendov.

Víkendové akcie

Možnosť zúčastňovať sa víkendových akcií v školkárskom zariadení alebo zariadení Tulipfit.

Denný režim v Kúzelnej škôlke

SKUPINA MRAVČEKOV
(deti od 2,5 – 4 roky)

07.00 – 08.30 príchod detí do materskej školy, ranný filter, voľná hra
08.30 – 10.00 výchovno – vzdelávacie aktivity, interakčné hry
10.00 – 10.15 desiata
10.15 – 11.30 pobyt vonku (v náväznosti na počasie)
11.30 – 11.45 hygiena, príprava k obedu
11.45 – 12.15 obed
12.15 – 12.30 príprava na spánok, relaxácia
12.30 – 14.30 spánok detí, oddych
14.30 – 14.45 hygiena, obliekanie
14.45 – 15.30 olovrant
15.30 – 17.00 aktivity a hry alebo pobyt vonku, voľné hry, priebežný odchod detí domov

SKUPINA SOVIČIEK
(deti od 4-6 rokov)

07.00 – 08.30 príchod detí do materskej školy, ranný filter, voľná hra
08.30 – 10.00 výchovno – vzdelávacie aktivity, interakčné hry
10.00 – 10.15 desiata
10.15 – 11.45 pobyt vonku (v náväznosti na počasie)
11.45 – 12.00 hygiena, príprava k obedu
12.00 – 12.30 obed
12.30 – 12.45 príprava na spánok, relaxácia
12.45 – 14.30 spánok detí, oddych
14.30 – 14.45 hygiena, obliekanie
14.45 – 15.30 olovrant
15.30 – 17.00 aktivity a hry alebo pobyt vonku, voľné hry, priebežný odchod detí domov